مطالب مرتبط:

هر گروهی با یک کشور خارجی ارتباط دارد

افغانستان در یک موقعیت حساس حوزوی قرار گرفته است و بخواهیم یا نخواهیم در ناامن شدن آن دست بسیاری از کشورها دخیل...

مطالب اخیر