مطالب مرتبط:

وزرای سلب صلاحیت شده در انتظار تصمیم دولت و ستره محکمه

نبود رهبری در وزارتخانه ها هرچند چیز جدیدی نیست، اما به این گستردگی قابل تحمل نیست.

مطالب اخیر