مطالب مرتبط:

دریاهای بین‌المللی افغانستان و ضرورت اداره و مدیریت سالم آن‌ها / قسمت دوم و پایانی

همه متخصصین امور مربوطه به این باوراند که در آینده نزدیک مشکل بزرگ منطقه، مشکل آب خواهد بود که علت عمده آن گرم‌...

مطالب اخیر