مطالب مرتبط:

دادخواهی والی پیشین جوزجان دادخواهی/ ایشچی خواستار تطبیق عدالت شد

والی پیشین جوزجان خواستار تطبیق عدالت و مجازات عاملین جنایت در برابر خویش شد.   احمد ایشچی امروز گفت که معلومات...

مطالب اخیر