مطالب مرتبط:

افغانستان عضو سازمان بین‌المللی حکومتداری شفاف شد

افغانستان عضویت سازمان بین المللی حکومتداری شفاف را کسب کرده است. اداره تدارکات ملی باور مند است که عضویت افغان...

مطالب اخیر