مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنى قتل پنج زن در کندهار را محکوم کرد

رئیس جمهور غنى ضمن محکوم کردن قتل پنج زن در کندهار به ارگان های مربوط هدایت داده تا عاملین این حادثه را شناسایی...

مطالب اخیر