مطالب مرتبط:

رسیدگی به مشکل آلودگی کابل وظیفه من نیست

مطابق با قانون کنترل عوامل آلودگی در خصوص مشکل آلودگی کابل، در حیطه صلاحیت وزارت تجارت و صنایع نمی باشد. اما اگ...

مطالب اخیر