مطالب مرتبط:

تعلیق وظیفه معین مالی وزارت انکشاف دهات

وطیفه معین مالی و اداری وزارت انکشاف و دهات از سوی رییس جمهور به حالت تعلیق در آمد. اشرف غنی، رییس جمهور کشور، ...

مطالب اخیر