مطالب مرتبط:

۲۰۱۶ خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خوانده شد

نهاد بنام بازار رسانه ها سال ۲۰۱۶ را بدترین و خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان خواند. حامد پویا مسئول...

مطالب اخیر