مطالب مرتبط:

فرامرز تمنا: سیاست خارجی دولت وحدت ملی اقتصاد محور است

صلح در افغانستان به ویژه در سالهای اخیر به یک رؤیای دست نیافتنی تبدیل شده و دولت و مردم افغانستان برای رسیدن به...

مطالب اخیر