مطالب مرتبط:

رییس جمهور وظیفه معین مالی و اداری وزارت انکشاف دهات را به تعلیق درآورد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور وظیفه معین مالی و اداری وزارت Ø...

مطالب اخیر