مطالب مرتبط:

گل واژه ای رمید که بگوید ز حسن خلق..

من مست منــطق ماینطق الهواییم مبهـــوت ابهت آن مــرد کبــــریاییم الا یا ایها الرسول! بگو از هوای عشق من عاشق آ...

مطالب اخیر