مطالب مرتبط:

روابط روسیه با طالبان مسلح

مطالب اخیر