مطالب مرتبط:

مردمی تهی از امید و توهم حکومت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، افغانستان کم توقع ترین مردم را دارد، مردمی که سالیان دراز تنها خواسته ش...

مطالب اخیر