مطالب مرتبط:

رابطه با پاکستان، گره کور سیاست خارجی افغانستان

کابل، در نهایت، به این نتیجه رسیده که استمرار سیاست مماشات، مدارا، محافظه کاری و مصلحت اندیشی افراطی در قبال آن...

مطالب اخیر