مطالب مرتبط:

ولسوال حصه اول کوهستان: اوضاع امنیتی در این ولسوالی بهبود یافته است

عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان می گوید:در حاضر حاضر اوضاع امنیتی در  این  ولسوالی بهبود یافته و میان حکو...

مطالب اخیر