مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی چوک دهمزنگ را به نام چوک شهدا مسمی کرد

رئیس جمهور غنی از بهر حرمت گذاشتن به خون قربانیان حمله مرگبار دیروز در کابل، چوک دهمزنگ را که این حمله رخ داده است به نام این قربانیان نامگذاری کرد در خبرنامۀ قصر ریاست جمهوری آمده است که آقای غن

مطالب اخیر