مطالب مرتبط:

توهین به قهرمان ملی پذیرفتنی نیست

طرفداران احمد شاه مسعود با سردادن شعارهای "مرگ به زرداد" و "مرگ به گلبدین" هشدار دادند که توهین به قهرمان ملی پ...

مطالب اخیر