مطالب مرتبط:

سمر: حکومت در محاکمه کردن ناقضین حقوق بشر ناتوان است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای دولتی را در به محاکمه کشانیدن مرتکبین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر نات...

مطالب اخیر