مطالب مرتبط:

شمع افروزی هموطنان در هامبورگ بیاد شهدای 2 اسد

جمعی از هموطنان در هامبورگ آلمان برای شهدای جنبش روشنایی کابل، مراسم شمع افروزی برگزار کردند کد

مطالب اخیر