مطالب مرتبط:

حکومت، حفظ جان و کرامت انسانی را از مکلفیت های اساسی خود می داند

رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از سفرای مقیم در کابل به آنان وعده سپرده که ادعاهای ایشچی علیه ژنرال دوستم به ...

مطالب اخیر