مطالب مرتبط:

من زنده ماندم اما صدها تن دیگر توته توته شدند

در یا متری محل رویداد خونین کابل قرار داشتم؛ اما به فضل پرودگار نجات یافتم

مطالب اخیر