مطالب مرتبط:

زرداد فریادی مسوول حقوق بشر خواهد شد

مردمانی که در سال های حکومت مجاهدین از کابل به طرف ننگرهار و پیشاور سفر کرده باشند به یقین در منطقه سروبی به نا...

مطالب اخیر