مطالب مرتبط:

بخش سرطان ثدیه در شفاخانه استقلال فعال شد

بخش سرطان ثدیه یا سینه در شفاخانه استقلال فعال شد. وزیر صت عامه افغانستان در هنگام افتتاح این بخش گفت که پس از ...

مطالب اخیر